August Strindbergs Samlade Verk


En vetenskaplig utgivning av August Strindbergs Samlade Verk (72 volymer; 1981–2013).

Upplagan består av textvolymer med kommentarer och separata textkritiska kommentarer; den kompletteras av databaser som utvecklas och tillgängliggörs av Språkbanken vid Göteborgs universitet. Textvolymerna utges på Norstedts. Hela August Strindbergs Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, publiceras i Litteraturbanken.se.

En historik över utgivningen av Samlade Verk, författad av Per Stam, ingår i textvolym 72, Register.

Om August Strindberg, se exempelvis Ulf Olssons artikel i Svenskt biografiskt lexikon (SBL) vilken också innehåller en utförlig bibliografi (August Strindberg, SBL, band 33).

Om Strindberg som översättare, se Gunnel Engwalls artikel i Svenskt översättarlexikon.

Ledningsgrupp

Ordf. Prof. Gunnel Engwall
Vice ordf. Prof. Magnus Röhl
Prof. Anders Cullhed

Adjungerade:
Sekr. Esteri Forsberg
Huvudredaktör Per Stam

Redaktionskommitté

Ordf. Prof. Magnus Röhl
Prof. Gunnel Engwall
Prof.
Olle Josephson
Prof. Björn Meidal
Fil. dr Carin Östman
Huvudredaktör Per Stam

Redaktion

Doc. Per Stam, huvudredaktör

En kort presentation

Nationalupplagan av August Strindbergs Samlade Verk förenar höga vetenskapliga ambitioner med ett populärt syfte. Den vänder sig både till vanliga läsare och specialintresserade. Genom sina generösa kommentarer ger den alla möjlighet att uppleva och förstå Strindbergs verk.

August Strindbergs Samlade Verk är den första moderna Strindbergsutgåvan, och den första samlingsutgåvan av Strindbergs verk som
 • innehåller alla arbeten som Strindberg fullbordade: romaner, noveller, dramer, dikter, essäer, tidningsartiklar, osv.,
 • återger texterna korrekt – felaktigheter (identifierbara kriarättningar, censuringrepp och tryckfel) i tidigare upplagor har rättats,
 • återger Strindbergs egen interpunktion,
 • redogör för verkens tillkomst och mottagande,
 • innehåller ord- och sakförklaringar,
 • återger skönlitterära utkast.

Nationalupplagan framträder både som en textkritisk upplaga, vilken riktar sig till forskare och specialister, och som en standardupplaga, vilken tar sikte på alla Strindbergsintresserade. Redigeringen av Strindbergs texter i utgåvan bygger på nytt forskningsarbete. Det vetenskapliga syftet manifesterar sig framför allt i den textkritiska behandlingen av Strindbergs verk, vilken innebär att dessa återges så vederhäftigt som möjligt – texterna upprättas, »etableras», med hjälp av vetenskapliga principer – och i redovisningen av varianter och utkast i en textkritisk kommentar som publiceras separat i elektronisk form. Vid redigeringen av upplagan har betydande hänsyn tagits även till de Strindbergsintresserade bland den läsande allmänheten; både införandet av nystavning i Strindbergs texter och satsningen på fylliga ordlistor i textvolymerna syftar till att åstadkomma en i bästa mening populär utgåva, som lever upp till beteckningen nationalupplaga och som gör Strindbergs verk tillgängligt för olika kategorier av läsare.

Nationalupplagan representerar den största satsningen hittills i landet på en utgåva av en enskild författare. Den finansieras med statliga medel som ställs till förfogande av Statens kulturråd och Vetenskapsrådet (fr.o.m. 2001; 1986–2000 av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, HSFR); från 2009 även med medel från Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. De första textvolymerna utgavs 1981 efter flera års förberedelser. Från början ansvarade Strindbergssällskapet för redigeringen av upplagan. I samband med en omorganisation 1986 övertog Stockholms universitet ansvaret. Då tillsattes också en ledningsgrupp. Det direkta ansvaret för det vetenskapliga och redaktionella arbetet har hela tiden legat hos en redaktionskommitté och en huvudredaktör. Alla volymer slutredigeras på en redaktion som sorterar under Romanska och klassiska institutionen (mellan februari 2002–juli 2013 under Institutionen för franska, italienska och klassiska språk; tidigare under Litteraturvetenskapliga institutionen) vid Stockholms universitet. De enskilda volymerna redigeras av delredaktörer. I utgivningsarbetet är emellertid inte bara personer som är direkt knutna till projektet engagerade; i samband med författandet av ordlistorna konsulteras regelbundet ett stort antal experter på olika områden.

Fram till 1985 utgavs upplagan på Almqvist & Wiksells Förlag, därefter har den utkommit på Norstedts. Typografin i textvolymerna är utformad av Karl-Erik Forsberg. Typsnitt: Baskerville.

Upplagan skall omfatta 72 textvolymer i bokform och lika många separata textkritiska kommentarer i elektronisk form. Alla 72 textvolymer har nu utgivits (december 2013) (se Textvolymer); 66 textkritiska kommentarer har publicerats (april 2019; se Textkritiska kommentarer).

Hela August Strindbergs Samlade Verk, både textvolymer och textkritiska kommentarer, publiceras i Litteraturbanken.se. Alla 72 textvolymer har gjorts tillgängliga i Litteraturbanken.se, flertalet av dessa även som e-böcker. Texterna kan läsas eller laddas ned utan kostnad.

Språkbanken vid Göteborgs universitet har skapat databaser med material från de textvolymerna av Samlade Verk (databaserna kompletteras efter hand). Därigenom är utgåvans Strindbergstexter och dess ordförklaringar sökbara. Gå till Strindbergs Samlade Verk hos Språkbanken. Information om Språkbanken.

Sedan 2012 finns även en ny forskningsresurs som bygger på Samlade Verk, skapad av forskare vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, Stockholm University Strindberg Corpus (SUSC).

En annan resurs som är helt fristående från Samlade Verk, men som kan fungera som ett komplement, är det digitala arkivet Dramawebben, som tillgängliggör äldre svensk dramatik. På Dramawebben finns första upplagorna av samtliga Strindbergs dramer i faksimil och i andra format (första upplagan av Strindbergs pjäser på Dramawebben).


En utförligare presentation av Nationalupplagan och en redogörelse för dess redigeringsprinciper (120 kB). (Från del 1, Ungdomsdramer I.)


Första sidan | Uppdaterad 190404 14:46